STADGAR

 1. Kommitténs namn ska vara svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, (SSKT).
 2. Kommittén har sitt säte i Stockholm
 3. Kommitténs syfte framgår av bifogad plattform
 4. Ständiga medlemmar i kommittén är en representant för varje riksdagsparti. Styrelsen kan därutöver bevilja medlemskap för enskilda personer och organisationer som vill stödja kommitténs syfte.
 5. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.
 6. Kommitténs verksamhetsår är lika med kalenderår. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte utgår senast fyra veckor före årsmötets datum. Dagordning och verksamhetsberättelse bör utsändas senast två veckor före årsmötet.
  Årsmötet skall behandla följande:
  • Årsmötes behöriga utlysande
  • Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
  • Val av ordförande och styrelse för kommittén. Styrelsen ska bestå av totalt 13 ledamöter inklusive ordföranden. Samtliga riksdagspartier skall vara representerade med en ordinarie ledamot i styrelsen och dessa utses av respektive parti, övriga styrelseledamöter utses av årsmötet. Ordföranden väljs bland någon av riksdagspartiernas ledamöter.
  • Val av ersättare i styrelsen
  • Val av revisorer och valberedning
  • Fastställande av medlemsavgift
  • Behandling av motioner och övriga förslag
 7. Styrelsen utser inom sig övriga uppdrag
 8. Räkenskaperna löper per kalenderår
 9. Beslut om stadgeändring eller om kommitténs upplösning kan enbart behandlas av årsmöte. För att beslutet ska gälla krävs att minst två tredjedelar av medlemmarna biträtt förslaget.